תקנון אתר beattodance.co.il

תנאים כלליים:

 1. תקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות אך פונה אל שני המינים באופן שווה.
 2. הוראות תקנון זה מסדירות את מערכת היחסים, אופן השימוש באתר וכן השארת פרטי המשתמש לשם יצירת קשר.
 3. בכניסתך לאתר, הנך מאשר כי קראת ואישרת את כל התנאים הקבועים בתקנון זה. ככל ואינך מסכים עם תנאי מן התנאים האמורים להלן הנך נדרש שלא לעשות כל שימוש באתר.
 4. co.il (להלן: "בית העסק") רשאי בכל עת לפי שיקול דעתו הבלעדי לשנות כל תנאי מהתנאים הקבועים בתקנון זה מבלי צורך להודיע על-כך, לרבות את התכנים והשירותים המוצעים בו.
 5. תקנון זה חל על השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו באמצעות כל מכשיר, לרבות מחשב, סמארטפון, טאבלט. שימת ליבך כי רציפות ושלמות המידע באתר עלולים להיות מושפעים מסוג המכשיר ממנו אתה גולש.
 6. בית העסק עושה כמיטב יכולתו להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי השירותים והמוצרים המוצעים בו, לרבות תמונות, חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות ובית העסק לא יישא באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או או השגיאות.
 7. טעות סופר בתיאור מוצר/ים לא תחייב את העסק.
 8. בית העסק יהא רשאי למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:
 9. ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;
 10. הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;
 11. מסירת פרטים שגויים במתכוון;
 12. ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג' כלשהו;

 

רכישת קורסים בסטודיו או דיגיטלים באתר

 1. על-מנת לרכוש שיעורים בסטודיו ו/או קורסים דיגטלים באתר, על המזמין להיות בן 18 וכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.
 2. רכישת קורס בסטודיו ו/או קורסי דיגיטלי תתבצע באמצעות בחירת הקטגוריה הרצויה, וכן בחירת המסלול הרצוי, כאשר בהמשך יזין המזמין בטופס המקוון המיועד לכך בתהליך ההזמנה את פרטי המזמין הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מס' טלפון, כתובת דואר אלקטרוני.
 3. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה וזאת לשם ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות ועל כן יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
 4. בעת פעולת השלמת ההזמנה יאשר המזמין את פרטי ההזמנה ואת נכונות הפרטים שמסר.
 5. פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לאמור בטופס ההזמנה המקוון באתר.
 6. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת הקורס על ידי המזמין יחשב לביצוע הזמנה (להלן: "ההזמנה") עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור חברת האשראי באופן סופי, תפתח למזמין ההרשאה והגישה לצפייה בתכנים כאמור להלן ו/או תאושר רכישת הקורס בסטודיו.
 7. המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי העסק הוא המועד הקובע לכל דבר.

 

קורס בסטודיו

 1. ברכישת קורס בסטודיו יש לבחור גם את הסניף הרצוי, החוג, את גיל התלמיד וכן את היום והשעה הרצויים.
 2. רכישת הקורס הינה בכפוף לתקנון סטודיו Beat To Dance בשינויים המחויבים. להלן לינק לתקנון _____________.
 3. המזמין יהיה רשאי לבטל את ההזמנה, ובלבד שהביטול נעשה בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה ובתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
 4. ביטול ייעשה באמצעות שליחת דוא"ל בלבד אל הכתובת [email protected] ובו יש לציין את פרטי ההזמנה במלואם.

 

קורס דיגיטלי

 1. לאחר השלמת ההזמנה, תשלח אל תיבת הדואר האלקטרוני של המזמין שם משתמש וסיסמא, באמצעותם יקבל גישה למערכת ותפתח לו הרשאה איתם יוכל לצפות בקורס המקוון לפרק זמן של שנה.
 2. עקב האפשרויות הרבות אשר ניתנות בפני המזמין להוריד ו/או להעתיק ו/או להשתמש בתכנים מיד עם רכישתם, וכן מאחר והמידע והתכנים המקוונים מהווים "חומר מחשב" ו/או "מידע" כהגדרתם בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995, הרי שאין תחולה לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 לעניין ביטול עסקה בגין רכישת הקורסים המקוונים ו/או יתר השירותים המוצעים, ולכן לא ניתן לבטל את הרכישה לאחר ביצועה ו/או לקבל כל החזר.

 

רכישת מוצרים באתר

 1. ברכישת מוצרים באתר, יש לבחור את המוצר הרצוי.
 2. ניתן לקבל את המוצר אך ורק באמצעות איסוף מבית העסק בלבד.
 3. תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה, וייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו"ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות.
 4. ניתן לבטל את רכישת המוצרים מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום איסוף המוצר.
 5. ביטול ייעשה באמצעות שליחת דוא"ל בלבד אל הכתובת [email protected] ובו יש לציין את פרטי ההזמנה במלואם.
 6. ביטול רכישת המוצר יתאפשר בכפוף להשבת המוצר ע"י הלקוח אל בית העסק, וכן בכפוף לכך שהמוצר באריזתו המקורית, שלם ללא פגם, ובצירוף תווית המחיר (אם קיים), וכן בכפוף לדמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם.

 

ביטול רכישה מצד העסק

 1. העסק יהא רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק ו/או לבטל כל רכישה ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.
 2. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או למזמין, והעסק ימנע מחיוב כרטיס האשראי של המזמין או תשיב לו כל סכום ששולם ככל ששולם.
 3. למעט בגין השבת סכום הרכישה כאמור, לא תהיה למשתמש או למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי העסק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

 

השארת פרטים באתר:

 1. משתמש המעוניין להשאיר פרטים לקבלת שיחת ייעוץ, רשאי להשאיר את פרטיו באתר על-מנת שנציג בית העסק יצור עימו קשר.
 2. על המשתמש להזין בטופס המקוון המיועד לכך את פרטיו בשדות המתאימים: שם פרטי ומשפחה, מס' טלפון, וכן כתובת דואר אלקטרוני, כמו-כן ניתן לכתוב את תוכן הפנייה.
 3. קיימת חובה למלא את כל השדות, ובלעדיהם לא תתאפשר השארת הפרטים.
 4. על המשתמש למלא אך ורק פרטים נכונים ומדוייקים.
 5. לאחר שהוזנו כל הפרטים הנדרשים, נציג בית העסק יהיה רשאי ליצור קשר עם המשתמש.
 6. בית העסק אינו מתחייב ליצור קשר עם המשתמש, והדבר כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של בית העסק ולזמינותו.

 

סודיות ופרטיות:

 1. מילוי כל הפרטים הנדרשים בטופס המקוון ושליחתם מהווה להסכמה מצד המשתמש ולמתן הרשאה לבית העסק לפנות אליו בדיוור ישיר באמצעות הפרטים שמסר.
 2. כל פרטיו האישים של המשתמש יישמרו במאגרי המידע של בית העסק.
 3. בית העסק לא יעשה כל שימוש בפרטים אלו למעט פנייה אל המשתמש בנוגע לשירותים והתכנים בהם התעניין.
 4. למרות האמור לעיל, בית העסק יהא רשאי להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בבית העסק ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, ואילו המשתמש עשה שימוש בשירותי בית העסק לביצוע מעשה בלתי חוקי.
 5. בית העסק יוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים ו/או דיוור של השירותים המוצעים באתר.
 6. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותו של בית העסק להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביו או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי בית העסק ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בית העסק.
 7. בית העסק יהא רשאי לעשות שימוש ב – "עוגיות" ("cookies") על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך את הצורך להזין את פרטיים אישיים בכל כניסה לאתר.

 

זכויות יוצרים:

 1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים והסודות המסחריים, הנם רכושם של בית העסק בלבד ו/או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו לבית העסק להשתמש בהם.
 2. זכויות אלה חלות בין השאר על כל המידע והתכנים המופיעים באתר, גרפיקה ועיצובים, וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
 3. זכויות אלה חלות גם על שם האתר ושם המתחם (co.il) וכן על כל פלטפורמה אחרת, לרבות סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושו של בית העסק ואין לעשות בהם כל שימוש.
 4. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים.
 5. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר וזאת תוך קבלת ההסכמה מבית העסק.
 6. בית העסק רשאי להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי ובמקרה זה לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי בית העסק.

 

אחריות:

 1. בית העסק (ו/או מי מטעמו) אינו נושא במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר.
 2. באתר מופיעים סרטונים, מאמרים ותכנים שיווקיים. בית העסק אינו מתחייב כי המידע יהיה מדויק ושלם, ובכלל כך יש להתייחס אליו בהתאם לכך. ההסתמכות על מידע המובא באתר הינו באחריות המשתמש בלבד.
 3. בית העסק אינו נושא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר.
 4. בית העסק לא יהיה אחראי בכל מקרה על הסתמכות המשתמש באתר על מידע זה, והאחריות לכך היא על המשתמש בלבד.

 

דין ושיפוט:

 1. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.
חיוג מהירוואטסאפ